Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni Prof. Dr. Derya Uludüz ve Beyin360 Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.yi (“Sağlık Merkezi”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Sağlık Merkezi tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sağlık Merkezi bu aydınlatma metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Sağlık Merkezi’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Sağlık Merkezi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz, çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte; şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

Sağlık Merkezi, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

Sağlık Merkezi içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları veri merkezi ve arşiv odasına giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Sağlık Merkezi tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Sağlık Merkezi’nin fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 1 (bir) ay süre ile saklanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Sağlık Merkezi kişisel verilerinizi korumak için, ilgili gizlilik ve veri güvenliği kanunları ve yönetmelikleri ile tutarlı ve uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

İşbu aydınlatma metni kapsamında dijital ortamda muhafaza edilen kişisel verilerinize yalnızca yetkili Sağlık Merkezi personelinin erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerine ise, Sağlık Merkezi Bilgi Sistemleri Direktörlüğüne bağlı yetkili kişiler erişebilmektedir. Kişisel verileriniz

işleme süresi sonunda Sağlık Merkezi’nin Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin çeşitli talepleriniz söz konusu olabilir ve bu taleplerin yerine getirilmesi için bize her zaman başvurabilirsiniz. Başvurunuzda asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması beklenmektedir:

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız; değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya işyeri adresiniz,
 • (Mümkünse) bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon veya faks numaranız,
 • Talep konunuz ve (mümkünse) konuya ilişkin

Bu durumda, talebinizi içeren başvurunuzu; elden, postayla veya noter kanalıyla aşağıda belirtilen adrese ıslak imzalı olarak yahut aşağıdaki mail adresine (ıslak imzalı talebinizin taranmış halini) dijital olarak iletebilirsiniz. Talebinizi belirtilen şekilde iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Sağlık Merkezi, size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

VERİ SORUMLULARI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Prof. Dr. Derya Uludüz (Beşiktaş Vergi Dairesi/49138246546)

Beyin360 Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (Beşiktaş Vergi Dairesi / 4780256196)

Adres: Etiler Mahallesi Hürriyet Mücahitleri Sk. No: 10 A/2 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0212 777 51 53

E-posta: info@beyin360.com

Web Sitesi: www.deryauluduz.com

Randevu Alın

  Formu doldurun, sizi arayalım
  Randevu Al Hemen Ara
  WhatsApp'tan bize yazın